K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole
BIP.gov.pl

  Aktualności


  Praktyczne wskazówki w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

  Ulotka -"Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią"

  Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią (w gospodarstwie) zgodnie z rozporządzeniem (WE) 853/2004
  The list of slaughterhouses accepting animals of emergency slaughter outside the slaughterhouse (on the farm) according to regulation (EC) 853/2004

  OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY SEKTORA SPOŻYWCZEGO, KTÓRY UTRZYMYWAŁ ZWIERZĘ PODDANE UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ

  OŚWIADCZENIE LEKARZA WETERYNARII DOTYCZĄCE ZWIERZĘCIA PODDANEGO UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ


  Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej (wybrane zagadnienia)

  Kontrolami objęte są wszystkie działalności nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną, zarówno te zarejestrowane lub zatwierdzone, jak również te, które pomimo takiego obowiązku nie zostały zgłoszone właściwemu organowi Inspekcji (działalność nielegalna).

  Kontrole są przeprowadzane bez wcześniejszego powiadomienia

  Przed rozpoczęciem kontroli osoby kontrolujące muszą okazać upoważnienie do kontroli (nie dotyczy to osoby pełniącej funkcję organu) oraz legitymację służbową oraz pouczyć o przysługujących kontrolowanemu prawach i obowiązkach. Osoby kontrolujące muszę nosić odznakę identyfikacyjną na widocznym miejscu.

  Podczas kontroli musi być obecny kierownik podmiotu kontrolowanego albo osoba przez niego upoważniona.

  Osoby kontrolujące mogą:

  - żądać pisemnych lub ustnych informacji,

  - żądać okazania i udostępnienia dokumentów lub danych informatycznych,

  - pobierać nieodpłatnie próbki do badań.

  Z czynności kontrolnych zostaje sporządzony protokół, który jest podpisywany przez kontrolującego i kontrolowanego. Jeden egzemplarz protokołu pozostaje u kontrolowanego (bez względu na to czy kontrolowany złożył zastrzeżenia do protokołu lub odmówił jego podpisania).

  Jeżeli kontrolowany nie zgadza się z treścią protokołu może zgłosić zastrzeżenia. Zastrzeżenia muszą mieć formę pisemną i zostać zgłoszone właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kontrolowany może również odmówić podpisania protokołu i wówczas musi złożyć wyjaśnienia dotyczące odmowy podpisu. Wyjaśnienia muszą zostać zgłoszone właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

  Informacje zawarte w protokole kontroli stanowią podstawę do dalszych działań organu IW, w tym wydawania decyzji w postępowaniu administracyjnym oraz kierowania zawiadomień do organów ścigania.

  Do działalności nadzorowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej nie ma zastosowania większość przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców dotyczących sposobu przeprowadzania kontroli i czasu kontroli.

  Każda osoba prowadząca kontrolę w imieniu organu Inspekcji Weterynaryjnej podlega ochronie przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych

  Kontrolowany jest zobowiązany do udzielania pomocy osobie kontrolującej. Uniemożliwienie lub utrudnianie wykonania kontroli stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

  Kierowanie gróźb oraz stosowanie przemocy w celu zmuszania do zaprzestania wykonywania kontroli, jak również udaremnienie czynności wynikających z nakazów Inspekcji wydanych w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt (np. nakazu zabicia zwierząt) stanowi przestępstwo zagrożone karami grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.

  Osobom kontrolującym mogą towarzyszyć funkcjonariusze Policji, w celu zapewnienia pomocy.


  ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ A S F - Z A G R O Ż E N I A  I  P R Z E C I W D Z I A Ł A N I E

  Laboratorium weterynaryjne COVET wraz z Głównym Lekarzem Weterynarii w Gdańsku i Powiatową Inspekcją Weterynaryjną w Słupsku organizuje wydarzenie poświęcone tematyce ASF.

  Zaproszenie


  ZAGROŻENIE- AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ

  NIE WYRZUCAJ ŻYWNOŚCI DO ŚRODOWISKA!


  Konferencja szkoleniowa "PLAN HIGIENY ZAKŁADU MIĘSNEGO" - 21 czerwca 2018r

  Konferencja - „AKTUALNE PROBLEMY W HODOWLI BYDŁA I MOŻLIWOŚCI ICH ROZWIĄZYWANIA”


  Wymagania dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną - druki

  Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca bioasekuracji gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną

  ARiMR rozpoczęła nabór wniosków o przyznanie pomocy na wyrównanie dochodów producentów trzody chlewnej z terenów objętych ASF


   

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE ŚRODKÓW PODEJMOWANYCH W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ


  "Działanie i współdziałanie służb, inspekcji, straży i jednostek samorządu terytorialnego podczas wykrycia ogniska ptasiej grypy (wirusa H5N8) na terenie powiatu kolskiego, również w stanie podwyższonej gotowości obronnej państwa”. - Ćwiczenia w Grabinie Wielkiej

  O godzinie 10.11 w  dniu 24 listopada 2017 roku w miejscowości Grabina Wielka, gm. Dąbie rozpoczęła się część teoretyczna ćwiczeń. Prezentacje i zagadnienia związane z tematem zwalczania ptasiej grypy przedstawili Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole oraz inspektor Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kole Robert Jokiel. 

  O  godzinie 11.15 rozpoczęła się część praktyczna na terenie symulowanego ogniska wirusa grypy. Celem ćwiczenia praktycznego było zabezpieczenie miejsce wystąpienia ogniska ptasiej grypy i niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się choroby na dalszy obszar. Pracownicy Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej zaprezentowali zebranym prawidłową procedurę wejścia i wyjścia do skażonego gospodarstwa. Po zakończeniu części praktycznej nastąpił powrót do remizy OSP w Grabinie Wielkiej, w której organizatorzy dokonali podsumowania i omówienia ćwiczenia.

  W ćwiczeniu wzięli udział: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole – prowadzący ćwiczenia, Wicestarosta Kolski, Sekretarz Powiatu, Burmistrz Miasta Dąbie, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu kolskiego, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kole, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kole, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kole, członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Dąbiu, Samodzielne stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach i organizacji publicznego transportu zbiorowego, Wydział Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kole.

  Organizatorami ćwiczenia byli Starosta Kolski i Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole przy współpracy z Burmistrzem Miasta Dąbie, Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, Komendantem Powiatowym Policji w Kole, Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

  Za prawidłowy przebieg ćwiczenia odpowiadał Wydział Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kole.

  /pliki/grabina_foto/DSC_0634.JPG

   


  Dni wolne od pracy

  Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kole: ­

  • 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia 2017 r. ustala się dniami wolnymi od pracy; ­
  • 13 maja, 24 czerwca i 9 września 2017 r. wyznacza się dniami pracy; 

  Załącznik:

  - Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r.


  Policjanci wspólnie z lekarzami weterynarii kontrolują gospodarstwa

  (Kolska policja ostrzega także przed oszustami)

  Policjanci przypominają o respektowaniu obostrzeń związanych z hodowlą domowego ptactwa, w związku z pojawiającymi się w Polsce ogniskami ptasiej grypy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kategorycznie zabrania się wypuszczania domowego ptactwa na wolne powietrze. Patrole Policji wspólnie z lekarzami weterynarii, każdego dnia sprawdzają czy zalecenia są przestrzegane przez lokalne społeczeństwo. (...) cały artykuł


  Wolny wybieg a grypa ptaków

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w dalszym ciągu obowiązuje nakaz utrzymywania drobiu w odosobnieniu w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach przetrzymywania, w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi ptakami, także dzikimi.

  Wolny wybieg a grypa ptaków - informacje​


  Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności

  Sprzedaż bezpośrednia - informacja ze strony MRiRW


  Od dnia 1 stycznia 2017r. podjęcie przez rolników działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego będzie możłiwe.

  Rolniczy handel detaliczny będzie możliwy

   


  Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8
  u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia),
  jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

  Ulotka


  Lista osób wyznaczonych do wystawiania świadectw zdrowia i badania zwierząt umieszczanych na rynku przeznaczonych do wywozu

  Lp.

  Imię i nazwisko

  Tel.

  1.

  Zbigniew Budziszewski

  605 640 354

  2.

  Grzegorz Drapiński

  601 325 925

  3.

  Krzysztof Wojciechowski

  604 387 355

  4.

  Piotr Bartłomiejczyk

  502 168 130

  5.

  Stanisław Przybylski

  608 319 568

  6.

  Józef Kowalczyk

  510 582 646

  7.

  Ewa Maciejewska

  512 203 203

  8.

  Piotr Matyba

  603 612 621

  9.

  Jakub Jarych

  690 903 366

   


  27 maja dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej.

  Uprzejmie informujemy, że w związku z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2016 r., 27 maja 2016 r. będzie dniem wolnym od pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kole.

  Informujemy jednocześnie, iż urząd będzie czynny dla interesantów w sobotę, 4 czerwca 2016 r.


  Afrykański pomór świń

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Zbigniew Jarecki
  Publikacja dnia: 05.03.2019
  Podpisał: Zbigniew Jarecki
  Dokument z dnia: 05.03.2019
  Dokument oglądany razy: 7333
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole